Peshitta

From Wikipedia, the free encyclopedia
Peshitta
Peshitta (1).jpg
9th-century manuscript
Full nameܡܦܩܬܐ ܦܫܝܛܬܐ mappaqtâ pšîṭtâ
Other namesPeshitta, Peshittâ, Pshitta, Pšittâ, Pshitto, Fshitto
Complete Bible
published
2nd century AD
Translation typeSyriac language
Religious affiliationSyriac Christianity
ܒܪܵܫܝܼܬܼ ܒ̣ܪܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܝܵܬ݂ ܫܡܲܝܵܐ ܘܝܵܬ݂ ܐܲܪܥܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܗ̣ܘܵܬ݂ ܬܘܿܗ ܘܒ݂ܘܿܗ ܘܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܬܗܘܿܡܵܐ ܘܪܘܼܚܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܪܲܚܦܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܡܲܝ̈ܵܐ ܘܐܸܡ̣ܲܪ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܢܸܗ̣ܘܸܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܘܲܗ̣ܘܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ
ܗܵܟ݂ܲܢܵܐ ܓܹܝܪ ܐܲܚܸܒ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܠܲܒ݂ܪܸܗ ܝܼܚܝܼܕ݂ܵܝܵܐ ܢܸܬܸܠ ܕܟ݂ܿܠ ܡ̇ܲܢ ܕܲܡܗܲܝܡܸܢ ܒܸܗ ܠܵܐ ܢܹܐܒ݂ܲܕ݂ ܐܸܠܵܐ ܢܸܗܘܘܼܢ ܠܸܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܲܠܥܵܠܲܡ

The Peshitta (Classical Syriac: ܦܫܺܝܛܬܳܐ or ܦܫܝܼܛܬܵܐ pšīṭta) is the standard version of the Bible for churches in the Syriac tradition, including the Maronite Church,[1] the Chaldean Catholic Church,[2] the Syriac Catholic Church,[3] the Syriac Orthodox Church, the Malabar Independent Syrian Church (Thozhiyoor Church), the Syro-Malankara Catholic Church, the Mar Thoma Syrian Church, the Assyrian Church of the East and the Syro-Malabar Church.

The consensus within biblical scholarship, although not universal, is that the Old Testament of the Peshitta was translated into Syriac from Biblical Hebrew, probably in the 2nd century AD, and that the New Testament of the Peshitta was translated from the Greek, probably in the early 5th century.[4][5] This New Testament, originally excluding certain disputed books (2 Peter, 2 John, 3 John, Jude, Revelation), had become a standard by the early 5th century. The five excluded books were added in the Harklean Version (AD 616) of Thomas of Harqel.[6][7][8]

Etymology[edit]

Peshitta is derived from the Syriac mappaqtâ pšîṭtâ (ܡܦܩܬܐ ܦܫܝܛܬܐ), literally meaning "simple version". However, it is also possible to translate pšîṭtâ as "common" (that is, for all people), or "straight", as well as the usual translation as "simple". Syriac is a dialect, or group of dialects, of Eastern Aramaic, originating around Edessa. It is written in the Syriac alphabet and is transliterated into the Latin script in a number of ways, generating different spellings of the name: Peshitta, Peshittâ, Pshitta, Pšittâ, Pshitto, Fshitto. All of these are acceptable, but Peshitta is the most conventional spelling in English.

Brief history[edit]

The Peshitta had from the 5th century onward a wide circulation in the East, and was accepted and honored by the whole diversity of sects of Syriac Christianity. It had a great missionary influence: the Armenian and Georgian versions, as well as the Arabic and the Persian, owe not a little to the Syriac. The famous Nestorian tablet of Chang'an witnesses to the presence of the Syriac scriptures in the heart of China in the 8th century. The Peshitta was first brought to the West by Moses of Mindin, a noted Syrian ecclesiastic who unsuccessfully sought a patron for the work of printing it in Rome and Venice. However, he was successful in finding such a patron in the Imperial Chancellor of the Holy Roman Empire at Vienna in 1555—Albert Widmanstadt. He undertook the printing of the New Testament, and the emperor bore the cost of the special types which had to be cast for its issue in Syriac. Immanuel Tremellius, the converted Jew whose scholarship was so valuable to the English reformers and divines, made use of it, and in 1569 issued a Syriac New Testament in Hebrew letters. In 1645, the editio princeps of the Old Testament was prepared by Gabriel Sionita for the Paris Polyglot, and in 1657 the whole Peshitta found a place in Walton's London Polyglot. For long the best edition of the Peshitta was that of John Leusden and Karl Schaaf, and it is still quoted under the symbol "Syrschaaf", or "SyrSch".

New Testament[edit]

In a detailed examination of Matthew 1–14, Gwilliam found that the Peshitta agrees with the Textus Receptus only 108 times and with the Codex Vaticanus 65 times. Meanwhile, in 137 instances it differs from both, usually with the support of the Old Syriac and the Old Latin, and in 31 instances it stands alone.[9]

A statement by Eusebius that Hegesippus "made some quotations from the Gospel according to the Hebrews and from the Syriac Gospel," means we should have a reference to a Syriac New Testament as early as 160–180 AD, the time of that Hebrew Christian writer. The translation of the New Testament has been admired by Syriac scholars, who have deemed it "careful, faithful, and literal" with it sometimes being referred to as the "Queen of the versions."[10]

Critical edition of the New Testament[edit]

The standard United Bible Societies 1905 edition of the New Testament of the Peshitta was based on editions prepared by Syriacists Philip E. Pusey (d. 1880), George Gwilliam (d. 1914) and John Gwyn.[11] These editions comprised Gwilliam & Pusey's 1901 critical edition of the gospels, Gwilliam's critical edition of Acts, Gwilliam & Pinkerton's critical edition of Paul's Epistles and John Gwynn's critical edition of the General Epistles and later Revelation. This critical Peshitta text is based on a collation of more than seventy Peshitta and a few other Aramaic manuscripts. All 27 books of the common Western Canon of the New Testament are included in this British & Foreign Bible Society's 1905 Peshitta edition, as is the adultery pericope (John 7:53–8:11). The 1979 Syriac Bible, United Bible Society, uses the same text for its New Testament. The Online Bible reproduces the 1905 Syriac Peshitta NT in Hebrew characters.

Translations[edit]

 • James Murdock – The New Testament, Or, The Book of the Holy Gospel of Our Lord and God, Jesus the Messiah (1851).
 • John Wesley EtheridgeA Literal Translation of the Four Gospels From the Peschito, or Ancient Syriac and The Apostolical Acts and Epistles From the Peschito, or Ancient Syriac: To Which Are Added, the Remaining Epistles and The Book of Revelation, After a Later Syriac Text (1849).
 • George M. LamsaThe Holy Bible From the Ancient Eastern Text (1933) – Contains both the Old and New Testaments according to the Peshitta text. This translation is better known as the Lamsa Bible. He also wrote several other books on the Peshitta and Aramaic primacy such as Gospel Light, New Testament Origin, and Idioms of the Bible, along with a New Testament commentary. To this end, several well-known Evangelical Protestant preachers have used or endorsed the Lamsa Bible, such as Oral Roberts, Billy Graham, and William M. Branham.
 • Andumalil Mani Kathanar – Vishudha Grantham. New Testament translation in Malayalam.
 • Mathew Uppani C. M. I – Peshitta Bible. Translation (including Old and New Testaments) in Malayalam (1997).
 • Arch-corepiscopos Curien KaniamparambilVishudhagrandham. Translation (including Old and New Testaments) in Malayalam.
 • Janet Magiera – Aramaic Peshitta New Testament Translation, Aramaic Peshitta New Testament Translation – Messianic Version, and Aramaic Peshitta New Testament Vertical Interlinear (in three volumes)(2006). Magiera is connected to George Lamsa.
 • The Way InternationalAramaic-English Interlinear New Testament
 • William Norton – A Translation, in English Daily Used, of the Peshito-Syriac Text, and of the Received Greek Text, of Hebrews, James, 1 Peter, and 1 John: With An Introduction On the Peshito-Syriac Text, and the Received Greek Text of 1881 and A Translation in English Daily Used: of the Seventeen Letters Forming Part of the Peshito-Syriac Books. William Norton was a Peshitta primacist, as shown in the introduction to his translation of Hebrews, James, I Peter, and I John.
 • Gorgias PressAntioch Bible, a Peshitta text and translation of the Old Testament, New Testament, and Apocrypha.

Manuscripts[edit]

Although physical evidence has yet to be found, J.S. Assemane[12] in his Bibliotheca stated that a Syriac Gospel dated 78 A.D. was found in Mesopotamia.[13][14][15]

The following manuscripts are in the British Archives:

See also[edit]

References[edit]

Citations[edit]

 1. ^ Assemani, Maronite Light from the East for the Church and the World
 2. ^ Introduction To Bibliology: What Every Christian Should Know About the Origins, Composition, Inspiration, Interpretation, Canonicity, and Transmission of the Bible
 3. ^ Studia Humana Volume 2:3 (2013), pp. 53—55
 4. ^ Sebastian P. Brock The Bible in the Syriac Tradition St. Ephrem Ecumenical Research Institute, 1988. Quote Page 13: "The Peshitta Old Testament was translated directly from the original Hebrew text, and the Peshitta New Testament directly from the original Greek"
 5. ^ Metzger, Bruce M. (1977). The Early Versions of the New Testament: Their Origin, Transmission and Limitations. Oxford University Press. p. 57–58. The hypothesis that the Peshitta version of the New Testament was made by or for Rabbula, bishop of Edessa, probably in the early years of his episcopate, which extended from A.D. 411 to 435 (...) The hypothesis of the Rabbulan authorship of the Peshitta New Testament soon came to be adopted by almost all scholars.
 6. ^ Bromiley, Geoffrey W. (1995). The International Standard Bible Encyclopedia: Q-Z. p. 976. ISBN 0-8028-3784-0. Printed editions of the Peshitta frequently contain these books in order to fill the gaps. D. Harklean Version. The Harklean version is connected with the labors of Thomas of Harqel. When thousands were fleeing Khosrou's invading armies, ...
 7. ^ Kiraz, George Anton (2002) [1996]. Comparative Edition of the Syriac Gospels: Aligning the Old Syriac Sinaiticus, Curetonianus, Peshitta and Harklean Versions (2nd ed.). Piscataway, New Jersey: Gorgias Press.
 8. ^ Kiraz, George Anton (2004) [1996]. Comparative Edition of the Syriac Gospels: Aligning the Old Syriac Sinaiticus, Curetonianus, Peshitta and Harklean Versions (3rd ed.). Piscataway, New Jersey: Gorgias Press.
 9. ^ Bruce M. Metzger, The Early Versions of the New Testament: Their Origin, Transmission and Limitations (Oxford University Press 1977), p. 50.
 10. ^ "Syriac Versions of the Bible, by Thomas Nicol". www.bible-researcher.com. Retrieved 2019-11-11.
 11. ^ Corpus scriptorum Christianorum Orientalium: Subsidia Catholic University of America, 1987 "37 ff. The project was founded by Philip E. Pusey who started the collation work in 1872. However, he could not see it to completion since he died in 1880. Gwilliam,
 12. ^ "Universitäts- und Landesbibliothek Bonn / De Scriptoribus Syris Monophysitis". digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de. Retrieved 2019-11-12.
 13. ^ Michaelis, Johann David (1793). Introduction to the New Testament, tr., and augmented with notes (and a Dissertation on the origin and composition of the three first gospels) by H. Marsh. 4 vols. [in 6 pt.].
 14. ^ Norton, William (1889). A Translation, in English Daily Used, of the Peshito-Syriac Text, and of the Received Greek Text, of Hebrews, James, 1 Peter, and 1 John: With an Introduction on the Peshito-Syriac Text, and the Revised Greek Text of 1881. W.K. Bloom. This sacred book was finished on Wed., the 18th day of the month Conun, in the year 389.
 15. ^ Taylor, Robert; Smith, John Pye (1828). Syntagma of the evidences of the Christian religion. Being a vindication of the Manifesto of the Christian evidence society, against the assaults of the Christian instruction society through their deputy J.P.S. [in An answer to a printed paper entitled Manifesto &c.]. Repr. p. 32. This sacred book was finished on Wed., the 18th day of the month Conun, in the year 389.
 16. ^ Peers, Glenn, Review of Bernabò
 17. ^ Crawford, Gerrit (15 June 2012). "PhD". Why Again. Retrieved 15 May 2022.
 18. ^ Metzger, Bruce M. (1977). The Early Versions of the New Testament: Their Origin, Transmission and Limitations. Oxford University Press. p. 50.
 19. ^ Wright (2002), William (1870). Catalogue of the Syriac manuscripts in the British Museum. p. 49.
 20. ^ Metzger, Bruce M. (1977). The Early Versions of the New Testament: Their Origin, Transmission and Limitations. Oxford University Press. p. 51.
 21. ^ Wright (2002), William (1870). Catalogue of the Syriac manuscripts in the British Museum. p. 45.
 22. ^ Wright (2002), William (1870). Catalogue of the Syriac manuscripts in the British Museum. p. 67.

Sources[edit]

 • Brock, Sebastian P. (2006) The Bible in the Syriac Tradition: English Version Gorgias Press LLC, ISBN 1-59333-300-5
 • Dirksen, P. B. (1993). La Peshitta dell'Antico Testamento, Brescia, ISBN 88-394-0494-5
 • Flesher, P. V. M. (ed.) (1998). Targum Studies Volume Two: Targum and Peshitta. Atlanta.
 • Lamsa, George M. (1933). The Holy Bible from Ancient Eastern Manuscripts. ISBN 0-06-064923-2.
 • Pinkerton, J. and R. Kilgour (1920). The New Testament in Syriac. London: British and Foreign Bible Society, Oxford University Press.
 • Pusey, Philip E. and G. H. Gwilliam (1901). Tetraevangelium Sanctum iuxta simplicem Syrorum versionem. Oxford University Press.
 • Weitzman, M. P. (1999). The Syriac Version of the Old Testament: An Introduction. ISBN 0-521-63288-9.
Attribution
 • Public Domain This article incorporates text from this source, which is in the public domain: Nicol, Thomas. "Syriac Versions" in (1915) International Standard Bible Encyclopedia

External links[edit]

Downloadable cleartext of English translations (Scripture.sf.net)